منبع تغذیه: 5V

گیره مونتاژ و پایه هویه MG16129AC با ذره بین

۷۰۰,۰۰۰ تومان